Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

25.02.2019.

Paziņojums

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 10  (iznomājamā platība 16.6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100  121 1508 001, nomas līgumu.

25.02.2019. Rīgas 86.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes  ielā 10 (iznomājamā platība 16.6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100  121 1508 001,  nomas līgumu ar SIA “VERNIKS”, reģistrācijas Nr. 40003690088, nomas maksa  – EUR 112.53 mēnesī, ar termiņu līdz 24.02.2024.

——————————————————————————–

Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

vadītāja vietniece A.Kalniņa

2019. gada 1.februārī

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
NOMAS OBJEKTA ADRESE Rīgā, Ilūkstes iela 10
KADASTRA APZĪMĒJUMS Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 121 1508 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 16,6 m2.
PIESAISTĪTĀ ZEMESGABLA DOMĀJAMĀ DAĻA UN PLATĪBA PROPORCIONĀLI AIZŅEMTAJAI TELPU PLATĪBAI Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1508

166/103620 domājamās daļas, ar platību 8,25 m2

IZMANTOŠANAS VEIDS Kancelejas un pārtikas preču tirdzniecība.
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “LANGES PILS” 02.01.2019. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Rīgas 86.vidusskolas ēkas telpām (4,34 EUR/m2) un zemei (0.29 EUR/mēnesī) noteikta izsoles nosacītā nomas maksa (noapaļojot) – 72,00 EUR/mēnesī (bez PVN).
IZSOLES SOLIS 0,10 EUR/m2
Iznomāšanas termiņš 5  (pieci) gadi
izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole notiks 2019.gada 8.februārī, plkst. 9:30
Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2019.gada 7.februārim plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI Nav
IZNOMĀTĀJS Rīgas 86.vidusskola, Ilūkstes iela 10, Rīgā  LV-1082
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv, kā arī Rīgas 86.vidusskolā un tīmekļvietnē www.86rv.lv.