Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

1. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

“Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

“Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

“2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

“Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Produktīva mācību stunda 1.-12.klasēs” – notika 2018.gada novembrī – 2019.gada janvārī, lai izglītotu pedagogus par produktīvas mācības stundas būtību, skaidru, izmērāmu, uz dziļāku izpratni vērstu sasniedzamu rezultātu, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā. Mācībās piedalījās 29 pedagogi, 8 pedagogi jau ir apguvuši šo pašu programmu 2018.gada oktobrī-novembrī RIIMC organizētajos kursos.

“Lektore Jekaterina Ļežaņina iepazīstināja ar sistēmisko pieeju izglītības satura izstrādē un ieviešanā. Pirmajā nodarbība mūsu skolas pedagogi mācījās izvirzīt skaidru, izmērāmu, uz dziļāku izpratni vērstu sasniedzamo rezultātu un iesaistīt skolēnus sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā.

1.attēls. Grupu darbs “Kāda ir produktīva stunda?”.

Otrajā nodarbībā skolotāji diskutēja par skolotāju kā mācību procesa vadītāju un modelēja mācību stundu, iekļaujot tajā dažāda līmeņa uzdevumus: interpretēšana, analīze, sintēze, novērtēšana, zināšanu konstruēšana/radīšana. Pedagogi uzzināja, kā veidot uzdevumus pēc SOLO taksonomijas principiem.

2.attēls. Grupu darba “Stundas modelēšana” prezentācija.

Trešajā nodarbībā skolotāji uzzināja par iespēju skolēniem saņemt attīstošu atgriezenisko saiti mācību stundā un mācību procesā mācību darba uzlabošanai, kā veidot snieguma līmeņu aprakstu un kā iesaistīt skolēnus savu sasniegumu izvērtēšanā. Pedagogi modelēja mācību stundas, izmantojot dažādus formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites paņēmienus. Mācīšanās nav iespējama bez sadarbības, tāpēc skolotāji piedalījās lomu spēlē, mācījās sniegt atgriezenisko saiti kolēģim.

3.attēls. Diskusija par atgriezeniskās saites paņēmieniem.

4.attēls. Grupu darba prezentācija “Formatīvās vērtēšanas paņēmieni”.

Pedagogu atziņas pēc kursiem:

  • Kursu laikā es domāju par to, cik precīzi formulēju sasniedzamo rezultātu, cik sarežģīti un atbilstīgi zināšanām ir uzdevumi, kā pieradināt domāt par izaugsmi, kā rosināt skolēnus izvirzīt personīgos mācību mērķus. Vienmēr domāt par būtiskāko un aktuālo šajā stundā.
  • Daudz ideju par vērtēšanu, SR.
  • Katrā stundā jābūt uzdevumam, lai skolēni parāda, ko viņi ir iemācījušies.
  • Protu labāk saskatīt mērķi. PPP (Paslavē! Pajautā! Piedāvā!). Izveidoju SR tabulu par katru tēmu, kas cieši saistīta ar apgūstamajiem jautājumiem.
  • Tagad es zinu, kā labāk plānot savu darbu, lai sasniegtu labu rezultātu.
  • Noteikti izmantošu AS paņēmienus, www.kahoot.com, sava darba un skolēnu pašvērtējumu, tēmas sākumā uzdošu jautājumus par to, ko jau zina, lai sasniegtu rezultātu, aktualizēšu uzdevumu loku, kas būs jāaplūko (kas būs jāzina, kas būs jāprot). Pārdomāšu analīzi pēc PD, nodrošināšu iespēju skolēniem saņemt AS, kas palīdz skolēniem saprast progresu un nākamos soļus ceļā uz konkrētu mērķi. Vairāk paslavēšu skolēnus, uzsvaru liekot uz pozitīvo. Paslavēšu kolēģus pēc stundas! Ļoti daudz materiālu, ko izmantošu stundā. Sadarbošos ar kolēģiem jaunu ideju radīšanai.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina

2. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

Otrā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Mācību darba individualizācija un diferenciācija” (12 stundas) – notika 2019.gada februārī – martā, lai izglītotu pedagogus par to, kas ir individualizācija un diferenciācija, par metodikas un mācību satura diferenciāciju un diferencētas stundas plānošanu. Mācībās piedalījās 27 pedagogi, 8 pedagogi jau ir apguvuši šo pašu programmu 2018.gada oktobrī-novembrī RIIMC organizētajos kursos.

Lektors Aleksandrs Vorobjovs, Mg. Ed., Mārupes vidusskolas matemātikas un fizikas skolotājs, Iespējamās misijas vēstnieks, iepazīstināja ar mācību darba individualizācijas un diferenciācijas jēdzienu, kā arī runāja par to, kā to pielietot ar jēgu, vairojot skolēnu motivāciju piedalīties mācību procesā.

1.attēls. Kursu vadītājs Aleksandrs Vorobjovs

Pirmajā nodarbība mūsu skolas pedagogi meklēja atbildes uz jautājumiem:
Kas ir diferenciācija? Kādēļ to pielietot? Kā to lietot? Kad lietot? Ko tas maina mācību priekšmeta apguvē?

2.attēls. Grupu darbs “Kas no individualizācijas un diferenciācijas: padodas labi, rada problēmas, raisa komentārus.”

Otrajā nodarbībā pedagogi dalījās pieredzē par īstenotajām iepriekšējās nodarbības diferenciācijas idejām, kuras viņiem šķita pārliecinošas/efektīvas, guva atbildes uz daudziem jautājumiem. Skolotāji vēroja diferencētu stundu, kā arī paši plānoja diferencētu stundu.

3.attēls. Uzdevums diferencētas stundas vērošanai

4.attēls. Grupu darbs “Diferencētas stundas plānošana”.

Pedagogi kursu novērtējuma anketās norādīja, ka noteikti izmantos iegūtās idejas stundās. Daži skolotāji jau veiksmīgi to īsteno, piemēram, matemātikas stundās.

5.attēls. Matemātikas stunda 7.a klasē. Ideja “Atbilžu lapas”

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina

3. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

Trešā projekta aktivitāte – seminārs “Kas ir veiksmīga stunda latviešu valodā” – notika 2019.gada aprīlī, lai sniegtu pedagogiem atbalstu, pārejot uz mācībām valsts valodā. Semināru vadīja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas matemātikas skolotāja Vineta Kovaļevska. Seminārā laikā pedagogi saņēma ne tikai psiholoģisko atbalstu, bet arī paraugus, frāzes, ko var izmantot stundā, vadot to bilingvāli vai latviešu valodā, kā arī dažādus ieteikumus, piemēram, kur interneta vidē var atrast dažādus materiālus, gatavojoties stundām latviešu valodā. Skolotāji ieguva ne tikai zināšanas, bet arī idejas, ko jau ir sākuši izmantot darbā. Mācībās piedalījās 14 pedagogi.

1.attēls. Seminārs “Kas ir veiksmīga stunda latviešu valodā”

Ceturtā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Mācīšana un mācīšanās latviešu valodā mazākumtautību skolā” – notika 2019.gada maijā, lai atbalstītu skolotājus, kuri vēlas pāriet uz mācību procesa organizēšanu valsts valodā. Lektors Mihails Basmanovs, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotājs, Skola2030 vecākais eksperts, nodarbībās kopā ar skolotājiem pārrunāja psiholoģiskās barjeras pārvarēšanu, stundas plānošanu un organizēšanu, jēgpilnu uzdevumu veidošanu latviešu valodā. Nodarbībās skolotājiem bija iespēja uzdot vissāpīgākos jautājumus, atrast atbildes, kā organizēt grupu darbu, kā sagatavot un novadīt mācību stundu latviešu valodā, izmantojot komunikatīvo pieeju. Skolotāji diskutēja par veiksmīgu pāreju no bilingvāla mācību procesa uz mācībām valsts valodā, kā arī par galvenajām pedagoģiskajām stratēģijām otrās valodas apguvei. Mācībās piedalījās 11 pedagogi.

2.attēls. Grupu darbs “Galvenās pedagoģiskās stratēģijas otrās valodas apguvei”.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina