Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712

Kopš 2017.gada Rīgas 86.vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas.

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-9. klašu izglītojamie.

Katru gadu projekta organizētajos pasākumos piedalās ap 400 izglītojamiem, kuri iesaistījās tādās aktivitātēs kā: "Aizraujoša matemātika", "Jauno pētnieku skola", nodarbības lasītprasmes attīstībai, zinātniski pētniecisko darbu izstrādei angļu valodā, papildu nodarbības fizikā, “Spēļu elementi darbā ar LEGO sadarbības veicināšanai" , nodarbības robotikā , “Video un foto apstrāde, izmantojot dažādus IT risinājumus”, “Pirmās palīdzības Pamatzināšanu kurss” , nodarbību cikls “Dizains”, Izglītojošā programma "Praktiskā astronomija", slidotapmācības programma, sadarbības un komunikācijas pasākums “Robinsons-jaunais dabas pētnieks”. Skolēniem tika piedāvāta iespēja doties mācību vizītēs uz Dabas muzeju, Elektrum AS Energoefektivitātes centru, Ķeguma HES, apmeklēt Lielzeltiņu observatoriju, piedalīties Latviešu valodas un "Zinātkāres dienas skolā" radošās darbnīcas, SIA “RTU Servisu aģentūra” rīkotajās praktiskajās nodarbībās un apmeklēt teātra izrādes "Gadskārtu svētki”. Projekta ietvaros Rīgas 86.vidusskolā strādā trīs pedagogu palīgi.

Informācija par notikušajiem pasākumiem Šeit

1. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

“Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

“Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

“2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

“Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Produktīva mācību stunda 1.-12.klasēs” – notika 2018.gada novembrī – 2019.gada janvārī, lai izglītotu pedagogus par produktīvas mācības stundas būtību, skaidru, izmērāmu, uz dziļāku izpratni vērstu sasniedzamu rezultātu, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipiem, kas attīsta skolēnu mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā. Mācībās piedalījās 29 pedagogi, 8 pedagogi jau ir apguvuši šo pašu programmu 2018.gada oktobrī-novembrī RIIMC organizētajos kursos.

“Lektore Jekaterina Ļežaņina iepazīstināja ar sistēmisko pieeju izglītības satura izstrādē un ieviešanā. Pirmajā nodarbība mūsu skolas pedagogi mācījās izvirzīt skaidru, izmērāmu, uz dziļāku izpratni vērstu sasniedzamo rezultātu un iesaistīt skolēnus sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā.

1.attēls. Grupu darbs “Kāda ir produktīva stunda?”.

Otrajā nodarbībā skolotāji diskutēja par skolotāju kā mācību procesa vadītāju un modelēja mācību stundu, iekļaujot tajā dažāda līmeņa uzdevumus: interpretēšana, analīze, sintēze, novērtēšana, zināšanu konstruēšana/radīšana. Pedagogi uzzināja, kā veidot uzdevumus pēc SOLO taksonomijas principiem.

2.attēls. Grupu darba “Stundas modelēšana” prezentācija.

Trešajā nodarbībā skolotāji uzzināja par iespēju skolēniem saņemt attīstošu atgriezenisko saiti mācību stundā un mācību procesā mācību darba uzlabošanai, kā veidot snieguma līmeņu aprakstu un kā iesaistīt skolēnus savu sasniegumu izvērtēšanā. Pedagogi modelēja mācību stundas, izmantojot dažādus formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites paņēmienus. Mācīšanās nav iespējama bez sadarbības, tāpēc skolotāji piedalījās lomu spēlē, mācījās sniegt atgriezenisko saiti kolēģim.

3.attēls. Diskusija par atgriezeniskās saites paņēmieniem.

4.attēls. Grupu darba prezentācija “Formatīvās vērtēšanas paņēmieni”.

Pedagogu atziņas pēc kursiem:

 • Kursu laikā es domāju par to, cik precīzi formulēju sasniedzamo rezultātu, cik sarežģīti un atbilstīgi zināšanām ir uzdevumi, kā pieradināt domāt par izaugsmi, kā rosināt skolēnus izvirzīt personīgos mācību mērķus. Vienmēr domāt par būtiskāko un aktuālo šajā stundā.
 • Daudz ideju par vērtēšanu, SR.
 • Katrā stundā jābūt uzdevumam, lai skolēni parāda, ko viņi ir iemācījušies.
 • Protu labāk saskatīt mērķi. PPP (Paslavē! Pajautā! Piedāvā!). Izveidoju SR tabulu par katru tēmu, kas cieši saistīta ar apgūstamajiem jautājumiem.
 • Tagad es zinu, kā labāk plānot savu darbu, lai sasniegtu labu rezultātu.
 • Noteikti izmantošu AS paņēmienus, www.kahoot.com, sava darba un skolēnu pašvērtējumu, tēmas sākumā uzdošu jautājumus par to, ko jau zina, lai sasniegtu rezultātu, aktualizēšu uzdevumu loku, kas būs jāaplūko (kas būs jāzina, kas būs jāprot). Pārdomāšu analīzi pēc PD, nodrošināšu iespēju skolēniem saņemt AS, kas palīdz skolēniem saprast progresu un nākamos soļus ceļā uz konkrētu mērķi. Vairāk paslavēšu skolēnus, uzsvaru liekot uz pozitīvo. Paslavēšu kolēģus pēc stundas! Ļoti daudz materiālu, ko izmantošu stundā. Sadarbošos ar kolēģiem jaunu ideju radīšanai.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina

2. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

Otrā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Mācību darba individualizācija un diferenciācija” (12 stundas) – notika 2019.gada februārī – martā, lai izglītotu pedagogus par to, kas ir individualizācija un diferenciācija, par metodikas un mācību satura diferenciāciju un diferencētas stundas plānošanu. Mācībās piedalījās 27 pedagogi, 8 pedagogi jau ir apguvuši šo pašu programmu 2018.gada oktobrī-novembrī RIIMC organizētajos kursos.

Lektors Aleksandrs Vorobjovs, Mg. Ed., Mārupes vidusskolas matemātikas un fizikas skolotājs, Iespējamās misijas vēstnieks, iepazīstināja ar mācību darba individualizācijas un diferenciācijas jēdzienu, kā arī runāja par to, kā to pielietot ar jēgu, vairojot skolēnu motivāciju piedalīties mācību procesā.

1.attēls. Kursu vadītājs Aleksandrs Vorobjovs

Pirmajā nodarbība mūsu skolas pedagogi meklēja atbildes uz jautājumiem:
Kas ir diferenciācija? Kādēļ to pielietot? Kā to lietot? Kad lietot? Ko tas maina mācību priekšmeta apguvē?

2.attēls. Grupu darbs “Kas no individualizācijas un diferenciācijas: padodas labi, rada problēmas, raisa komentārus.”

Otrajā nodarbībā pedagogi dalījās pieredzē par īstenotajām iepriekšējās nodarbības diferenciācijas idejām, kuras viņiem šķita pārliecinošas/efektīvas, guva atbildes uz daudziem jautājumiem. Skolotāji vēroja diferencētu stundu, kā arī paši plānoja diferencētu stundu.

3.attēls. Uzdevums diferencētas stundas vērošanai

4.attēls. Grupu darbs “Diferencētas stundas plānošana”.

Pedagogi kursu novērtējuma anketās norādīja, ka noteikti izmantos iegūtās idejas stundās. Daži skolotāji jau veiksmīgi to īsteno, piemēram, matemātikas stundās.

5.attēls. Matemātikas stunda 7.a klasē. Ideja “Atbilžu lapas”

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina

3. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2019”

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Mācies pats, tad māci citus!”

2018./2019.mācību gadā Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2019” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta mērķis: pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes par mūsdienīga mācību procesa organizāciju katrā mācību stundā kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai.

Trešā projekta aktivitāte – seminārs “Kas ir veiksmīga stunda latviešu valodā” – notika 2019.gada aprīlī, lai sniegtu pedagogiem atbalstu, pārejot uz mācībām valsts valodā. Semināru vadīja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas matemātikas skolotāja Vineta Kovaļevska. Seminārā laikā pedagogi saņēma ne tikai psiholoģisko atbalstu, bet arī paraugus, frāzes, ko var izmantot stundā, vadot to bilingvāli vai latviešu valodā, kā arī dažādus ieteikumus, piemēram, kur interneta vidē var atrast dažādus materiālus, gatavojoties stundām latviešu valodā. Skolotāji ieguva ne tikai zināšanas, bet arī idejas, ko jau ir sākuši izmantot darbā. Mācībās piedalījās 14 pedagogi.

1.attēls. Seminārs “Kas ir veiksmīga stunda latviešu valodā”

Ceturtā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kurss pedagogiem “Mācīšana un mācīšanās latviešu valodā mazākumtautību skolā” – notika 2019.gada maijā, lai atbalstītu skolotājus, kuri vēlas pāriet uz mācību procesa organizēšanu valsts valodā. Lektors Mihails Basmanovs, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolotājs, Skola2030 vecākais eksperts, nodarbībās kopā ar skolotājiem pārrunāja psiholoģiskās barjeras pārvarēšanu, stundas plānošanu un organizēšanu, jēgpilnu uzdevumu veidošanu latviešu valodā. Nodarbībās skolotājiem bija iespēja uzdot vissāpīgākos jautājumus, atrast atbildes, kā organizēt grupu darbu, kā sagatavot un novadīt mācību stundu latviešu valodā, izmantojot komunikatīvo pieeju. Skolotāji diskutēja par veiksmīgu pāreju no bilingvāla mācību procesa uz mācībām valsts valodā, kā arī par galvenajām pedagoģiskajām stratēģijām otrās valodas apguvei. Mācībās piedalījās 11 pedagogi.

2.attēls. Grupu darbs “Galvenās pedagoģiskās stratēģijas otrās valodas apguvei”.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Ceļojums mākoņos”

Datums

18.01.2018., 19.01.2018., 23.02.2018.,01.03.2018.

Norises vieta

Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupe, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar karjeras attīstības iespējām aviācijas uzņēmumā Baltijā. Iepazīstināt izglītojamus ar daudzveidīgām profesijām lidostā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.-11. klases izglītojamie, kopā – 235 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas aviācijā, kā arī par karjeras iespējam Starptautiskaja lidosta „Rīga”, lekcija par lidostas vēsturi un attīstību.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Izglītības iespēju izpēte. Izglītības izstāde „Skola 2018”

Datums

24.02.2018.

Norises vieta

Starptautiskais izstāžu centrs , Ķīpsalas ielā 8, Rīgā, Latvijā

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 10.12. klases izglītojamie, kopā – 99 izglītojamie.

Pasākuma laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar jaunākajām un populārākajām mācību programmām, valsts un prīvātajām augskolām, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību un e-studiju iespējām.

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Auto cilvēka dzīvē”.

Datums

21.04.2018.

Norises vieta

Rīgas Motormuzejs S.Eizenšteina iela 8, Rīga, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar profesijām, kas nepieciešami automobiļu ražošanā un ekspluatācijā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.-12. klases izglītojamie, kopā – 259 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas automobiļu ražošanā un ekspluatācijā, kā arī par karjeras iespējam šajā nozarē Latvijā, lekcija par autobūves vēsturi, muzeja ekspozīcijas apskatīšana. Tehniski radošajā darbnīca „Vēja ģenerators”, izglītojamie uzzināja par vēja enerģiju un par tās izmantošanas iespējām. Izglītojamie izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos mākslīgā vēja apstākļos.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713)

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

Es un profesiju pasaule. „Auto cilvēka dzīvē”.

Datums

25.05.2018.

Norises vieta

Rīgas Motormuzejs S.Eizenšteina iela 8, Rīga, Latvija

Mērķis un uzdevumi:

Iepazīstināt izglītojamus ar profesijām, kas nepieciešami automobiļu ražošanā un ekspluatācijā.

Dalībnieki:

Rīgas 86.vidusskolas 7.b, 7.c,11.b klases izglītojamie, kopā – 56 izglītojamie.

Pasākuma laikā notika lekcija un diskusija par profesijām, kas nepieciešamas automobiļu ražošanā un ekspluatācijā, kā arī par karjeras iespējam šajā nozarē Latvijā, lekcija par autobūves vēsturi, muzeja ekspozīcijas apskatīšana. Tehniski radošajā darbnīca „Atlecošā bumbiņa” izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar gumijas īpašībām un no piedāvātajām izejvielām izveidot pašiem savu atlecošo bumbiņu.

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

„Mūsu ziedošā skola – Tev, mīļa Latvija”

Projekta norises laiks

2018.gada aprīlis – novembris

Projekta norises vieta (adrese)

Ilūkstes iela 10, Rīga

Projekta apraksts

Mērķis:

Latvijas valsts simtgadei veltītu skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas pasākumu organizēšana un novadīšana.

Uzdevumi:

1. Pilsoniskās atbildības, patriotisma, mīlestības pret savu dzimteni Latviju, savu pilsētu Rīgu, savu skolu veidošana.

2. Veikt socioloģisko aptauju starp izglītojamiem, pedagogiem, skolas darbiniekiem, vecākiem, vietējiem iedzīvotājiem, lai noskaidrot priekšlikumus par skolas teritorijas un apkārtējo dzīvojamo māju teritoriju, lodžiju un balkonu labiekārtošanas iespējām.

3. Izstrādāt un īstenot skolas teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas plānu.

4. Veicināt komunikatīvās kultūras, saliedētības veidošanos nosprausto mērķu sasniegšanā.

5. Ekoloģiskās uzvedības iemaņu attīstīšana, cieņas pret Latvijas dabu audzināšana.

6. Piesaistīt izglītojamo, pedagogu, vecāku, vietējo iedzīvotāju uzmanību kultūras problēmām, garīgo vērtību apzināšanai.

Projekta realizācijas posmi:

1. Sagatavošanas – motivācija.

2. Projektēšanas – orientējošas darbības shēmas veidošana.

3. Praktiskais – projekta realizācija.

4. Analītiskas korekcijas – darbības starpposmu rezultātu analīze un izmaiņu veikšana.

5. Noslēdzošais – esošo un vēlamo rezultātu salīdzināšana, informācija par projekta realizāciju skolas mājas lapā.

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Ziedi, Latvija, tev pieder mūsu sirds”

Projekta norises laiks

2017.gada aprīlis – novembris

Projekta norises vieta (adrese)

Ilūkstes iela 10, Rīga

Projekta programmas un īstenoto aktivitāšu apraksts, rezultāti un secinājumi

Projekta mērķis bija Latvijas valsts simtgadei veltītu Rīgas 86.vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas pasākumu organizēšana un novadīšana.

Projekta īstenošanā piedalījās skolas darbinieki un izglītojamie.

Sagatavošanas un projektēšanas posmā tika veikta skolas teritorijas stāvokļa izpēte un analīze, izvēlēts teritorijas apzaļumošanas labākais projekts. Projekta praktiskā posmā bija organizēta skolas teritorijas sakopšanas talka, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – ziedu dobju veidošana, ziedu un krūmu stādīšana.

Analizējot projekta pasākumu aktivitātes, jāsecina, ka izvirzītais mērķis, kā arī sagaidāmie rezultāti tika sasniegti. Tika uzlabota skolas teritorijas estētiskā vide, kas bija radīta ar izglītojamo, pedagogu un vecāku iniciatīvu un darbu. Projekta īstenošanas laikā tika stiprināta piederības sajūta savai valstij, pilsētai, skolai, veicināta izglītojamo personības veidošanās, pilnveidotas izglītojamo sadarbības, organizatoriskās prasmes, sekmēta atbildības un piederības apziņas veidošanās, popularizēts skolas tēls.

1. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2020”

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Efektīva savstarpējā stundu vērošana”

2019./2020.mācību gadā otro gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2020” aktivitātē „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs. Projekta mērķis: organizēt pedagogu sadarbību metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.

Pirmā projekta aktivitāte – pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Mārupes Valsts ģimnāzijā – notika 2019.gada 21.oktobrī, kur pedagogi iepazinās ar metodiskā darba struktūru Mārupes Valsts ģimnāzijā, par ko stāstīja direktores vietniece Anžela Sokolova, ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem, mainoties skolā metodiskā darba struktūrai (darbs metodiskajās grupās, savstarpējā stundu vērošana, vēroto stundu analīze). Seminārā piedalījās 30 pedagogi no Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Anžela Sokolova izstāstīja par pārmaiņu ieviešanas ceļu Mārupes Valsts ģimnāzijā. Pārsteidza tas fakts, ka īsti šis ceļš sākās pirms 9 gadiem. “Sapratu, cik liels darbs ir jāiegulda, lai būtu tāds rezultāts,” pēc semināra uzrakstīja viena Rīgas 86.vidusskolas skolotāja. Anžela Sokolova uzskatāmi parādīja, kā mainījās metodiskā darba struktūra un organizācija, kā mainījās savstarpējā stundu vērošanas prakse šo 9 gadu garumā.

Direktores vietniece stāstīja par skolas metodiskā darba modeļa pārveidi – skolas mērķi, darbu mazajās grupās, tematiskajām nodarbībām un regulārām sanāksmēm. Mūsu skolas pedagogi atzinuši, ka “bija patīkami apzināties, ka daudzas redzētās un dzirdētās lietas jau notiek mūsu skolā”. Piemēram, šogad mūsu skolas pedagogi arī strādā mazajās metodiskajās grupās, regulāri rāda atklātās stundas, fokusējoties uz noteikto tēmu, kā arī notiek tematiskās nodarbības un regulāras sanāksmes. Tas apliecina, ka mēs esam atvērti pārmaiņām.

Ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par darbu mazajās metodiskajās grupās, stāstīja par pārbaudes darbu veidošanu, piemēram, vienā darbā ir uzdevumi, kuri ir saistīti ar dažādiem mācību priekšmetiem, par pieejas skaidrošanu vecākiem, organizējot stundu, kur skolēnu lomā ir paši vecāki.

Pedagogu atziņas pēc semināra:
 • Pārbaudes darbi vairākos mācību priekšmetos.
 • Dažādas idejas, kas saistītas ar uzskates līdzekļiem, skolas un klašu telpu noformējumu.
 • Sadarbība, mērķtiecīga sadarbība, atbildot par klašu grupu, paralēli, piemēram, saplānot stundas nedēļai.
 • Stunda vecākiem, stunda pusdienām.
 • Kā strādāt komandā!
 • Kopā vadīt stundas.
 • Kopā plānot stundas.
 • Nepieciešams būt komandai, lai sasniegtu vēlamo.

Šīs idejas nepaliek tikai ideju līmenī, jo jau tika organizēta stunda latviešu valodā 10.klases vecākiem, decembrī notiks skolas diagnostikas darbi, kur vienā darbā būs apvienoti vairāki mācību priekšmeti, piemēram, latviešu valoda un vēsture, latviešu valoda un matemātika.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina.

2. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2020”

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Efektīva savstarpējā stundu vērošana”

2019./2020.mācību gadā otro gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2020” aktivitātē „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs. Projekta mērķis: organizēt pedagogu sadarbību metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.

Otrā projekta aktivitātes pirmais posms – seminārs “Mācību stundas vērošana un to analīze” – notika 2019.gada 24.un 25.oktobrī, kur pedagogi uzzināja, kā veidot stundas transkriptu, kā sniegt atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus, kā arī modelēja stundas analizēs sarunu. Seminārā kopumā piedalījās 61 pedagogs no Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Pedagogu domas pēc semināra:
 • Pēc semināra es sapratu, ka man vēl ir jāmācās. Dotības man ir, jauni standarti atbilst manam stundas redzējumam. Paldies!
 • Pareizāk analizēt kolēģu stundas, izvēlēties pareizo instrumentu stundas vērošanai.
 • Zinot stundas analīzes plānu, ir vieglāk plānot savas stundas.
 • Labvēlīga gaisotne, apspriežot stundu. Paldies par detalizētu stundas vērtēšanas plānu!
 • Iemācījos, kā korekti vadīt sarunu (secīgi uzklausīt, dot laiku skolotājam izvērtēt savu stundu, vienoties par ieteikumiem).
 • Pārdomāt jautājumu un ieteikumu formulējumu. Izvairīties no vārda “BET”!
 • Tagad es zinu, kas ir sarunas vadītājs, skaidri saprotu, kā analizēt stundu un kāpēc tam ir vajadzīgs tik daudz laika.

Visi skolas pedagogi strādā 4 metodiskajās grupās: 1.-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu un 10.- 12.klašu grupās. Katras lielās metodiskās grupas pedagogi dalās vairākās mazās grupās pa 3-4 cilvēkiem un tiekas reizi nedēļā otrdienās 1.stundas laikā. Tikšanās laikā parasti notiek dažādas aktivitātes, piemēram, pedagogi apspriež metodiskās idejas, vēro stundas vai notiek saruna par vēroto stundu. Šajā laikā skolēniem nav stundas, bet, ja pedagogs vēlas parādīt stundu, tad aicina klasi atnākt uz 1.stundu. Pēc nedēļas notiek vērotās stundas analīze, kur pedagogi vienojas par turpmāko darbu.

1.attēls. 10.-12.klašu metodiskās grupas sēde “Kā organizēt skolēnu sadarbību grupās”

Reizi mēnesi notiek visu metodisko grupu sēde, kur apspriež aktuālas problēmas.

2.attēls. Metodisko grupu sēde “I semestra darba rezultāti: veiksmes un izaicinājumi”

I semestrī kopumā notika 26 atklātās stundas, kur pedagogi praktiski parādīja izvēlētās prioritātes īstenošanas paņēmienus.

Ieguvumi:
 • tika izmēģināti jauni stundu organizēšanās un vadīšanas paņēmieni, ņemot vērā prasības, kādas šobrīd tiek izvirzītas stundai;
 • katrā apakšgrupā bija gan skolotāji ar pieredzi, gan jauni skolotāji, savstarpēja stundu vērošana ļāva labāk iepazīt kolēģus, izveidojas lietderīga sadarbība arī ikdienas darbā;
 • semestra laikā notikušajās sanāksmēs tika pārrunāti teorētiski jautājumi par darba individualizāciju un diferenciāciju, notika pieredzes apmaiņa dažādu metožu izmantošanā, stundu plānus veidojot;
 • protam ieraudzīt kolēģa darba stiprās puses un paslavēt (“Paslavē!”).
Grūtības:
 • grūti formulēt jautājumus un ieteikumus.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina