Izglītība izaugsmei 2022

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Vēro, pētī, stāsti!”

2021./2022.mācību gadā jau ceturto gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2022” aktivitātē „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Arī šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs.

Projekta mērķis: izveidot skolā pētnieciskās darbības sistēmu 1.-12.klasēs, iesaistot tajā skolas administrāciju, mācību jomu koordinatorus, pedagogus un skolēnus, un sagatavot pedagogus un skolēnus mācību priekšmeta Projekta darbs apguvei, sākot ar 2022./2023.mācību gadu.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 1. Skolā būs izveidota vienota pētnieciskās darbības sistēma 1.-12.klasēs:
  • skolas administrācija un mācību jomu koordinatori izveidos sistēmu, kā tiks īstenota pētnieciskā darbība: noteiks atbildīgos, funkcijas, pienākumus (tiks izveidota shēma, tiks precizēti mācību jomu koordinatoru funkciju un pienākumu apraksts saistībā ar pētnieciskās darbības organizēšanu);
  • pedagogi zinās metodes un paņēmienus pētnieciskās darbības īstenošanai 1.-12.klasēs (rezultāti tiks apkopoti stundu vērošanas materiālos);
  • pedagogi pratīs formulēt pētniecisko darbu tēmas (tiks izveidots pētniecisko darbu tēmu saraksts, kas būs pieejams pedagogiem un skolēniem e-klases sadaļā Skolas jaunumi)
  • tiks pilnveidoti snieguma līmeņu apraksti (rubrikas) pētnieciskās darbības vērtēšanai (tiks izveidots snieguma līmeņu apraksts pētnieciskās darbības vērtēšanai 4.-6.klasei, visi snieguma līmeņu apraksti pētnieciskās darbības vērtēšanai būs pieejami pedagogiem MS Teams materiālu krātuvē un skolēniem un vecākiem e-klases sadaļā Skolas jaunumi);
  • pedagogi dalīsies pieredzē par pētnieciskās darbības īstenošanu ikdienas mācību procesā skolas metodiskajā konferencē (tas tiks atspoguļots konferences darba materiālos).
 2. 10.-12.klašu pedagogi un skolēni būs sagatavoti mācību priekšmeta Projekta darbs īstenošanai:
  • tiks izveidota mācību priekšmeta Projekta darbs īstenošanas shēma: teorētiskās daļas
  • vadītājs, praktiskās daļas vadītāji, to funkcijas un pienākumi (tiks izveidota shēma, tā būs pieejama pedagogiem un skolēniem e-klases sadaļā Skolas jaunumi);
  • pedagogi zinās mācību priekšmeta Projekta darbs īstenošanas metodes un paņēmienus;
  • 11.klases skolēni izvēlēsies mācību priekšmeta Projekta darbs formu (sabiedriskais darbs, pētnieciskais darbs vai radošais darbs) (tiks izveidots saraksts, kas būs pieejams pedagogiem un skolēniem e-klases sadaļā Skolas jaunumi).

Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Pētnieciskās darbības organizācija pamatskolā” – notika 2022.gada janvārī, kur pedagogi ir apguvuši pamatizglītības skolēnu pētniecības darbu vadības pamatprincipus, kā arī uzzināja, kā organizēt pētniecisko darbību stundās un pētnieciskās darbības organizācijas metodes un paņēmienus. Kursos piedalījās 45 pedagogi no Rīgas 86.vidusskolas un 12 pedagogi no Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Lektore Inga Riemere, Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietniece, nodarbību sāka ar Jāņa Grestes vārdiem: “Ko saprotu zem vārda pētīt? Meklēt atbildi uz to, kas nav zināms, kas nesaprotams. Ziņkārība, griba zināt, dziņa zināt, dziņa meklēt atbildi, cenšanās spert soļus, lai atbildi gūtu, šī lielā, svētā dziņa, kas dota cilvēkam (arī dažiem pērtiķiem drusciņ) – šī dziņa jātur augstu. Tas nav skolotājs, bet kropļotājs, kas šo dziņu nomaitā, nomāc vai nu aiz nevērības, vai nemākulības. Šī meklēšanas, pētīšanas kāre ir vienmēr bijusi un arī tagad ir visas mācīšanās, visas skolas pamatā. Bez šīs dziņas nav domājams progress nākotnē.” Šie vārdi ļoti labi apraksta to, par ko mēs, Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogi, kopā ar mūsu brīnišķīgo lektori runājām 4 stundu laikā: kā veicināt skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, padziļinot skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo zinātņu nozarēs, kā arī iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē, un veidot skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē. Arī Inga Riemere sniedza dažus ieteikumus no teorijas un pieredzes, piemēram, par veiksmīgas pētnieciskās darbības nosacījumiem:

 • savlaicīga darba uzsākšana;
 • kvalitatīvs plānošanas process;
 • veiksmīga tēmas izvēle;
 • regulārs darbs pie pētījuma atbilstoši izveidotajam plānam;
 • skolēna un darba vadītāja sadarbība.

Nodarbības beigās pedagogi grupās formulēja pētījuma tematu, mērķi, uzdevumus, pētāmo jautājumu, kā arī veidoja pētījuma plānu.

Nodarbības rezultāts: mūsu skolu pedagogi piedāvās jau šogad 7.-9.klašu skolēniem sākt rakstīt zinātniski pētniecisko darbu un startēt ZPD konferencē, jo nodarbības laikā pedagogi ir formulējuši ļoti interesantas tēmas, piemēram, kā Covid-19 izraisītā pandēmija ietekmēja krievu valodas leksiku. Ceram, ka tas arī tiešām notiks!

Nodarbību vada Inga Riemere

1.att. Nodarbību vada Inga Riemere.

Inga Riemere stāsta par pētnieciskā darba nozīmi

2.att. Inga Riemere stāsta par pētnieciskā darba nozīmi.

Otrā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Pētnieciskās darbības organizācija un īstenošana 1.-12.klasēs” – notika 2022.gada maijā. Nodarbību laikā, ko vadīja Skola 2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs, pedagogi diskutēja par to, kad ir jāsāk mācīt pētnieciskā darbība, ko darīt, lai bērniem ar laiku nezūd vēlme pētīt pasauli. Strādājot grupās, pedagogi praktiski izmēģināja pētījuma plānošanas soļus. Secinājām, ka pētījuma plānošanas soļus jeb “pētījuma dizainu” (sk.3.att.), ko piedāvāja Mihails Basmanovs, noteikti izmantosim turpmāk, īstenojot pētniecisko darbību no 1. līdz 12.klasei. Kursos piedalījās 32 pedagogi no Rīgas 86.vidusskolas un 12 pedagogi no Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Pētījuma dizains

3.att. Pētījuma dizains.

Trešā projekta aktivitāte – skolas metodiskā konference “Vēro, pētī, stāsti!” – notika šī gada 31.maijā, tajā piedalījās 40 pedagogi. Skolas konferences laikā pedagogi analizēja sasniegto šajā mācību gadā un izvirzīja mērķus nākamajam mācību gadā.

Mūsu secinājumi:

 • nav izdevies noteikt mācību jomu koordinatoru funkcijas un pienākumus pētnieciskās darbības organizēšanā;
 • pedagogi zina metodes un paņēmienus pētnieciskās darbības īstenošanai 1.-12.klasēs, “pētījuma dizains” ir aprobēts 10.klasē fizikas stundā;
 • ir izveidots pētniecisko darbu tēmu saraksts, bet vēl nav pieejams pedagogiem un skolēniem e-klases sadaļā Skolas jaunumi;
 • dalījāmies ar idejām, kā var dažādos veidos īstenot pētniecisko darbību ne tikai dabaszinātņu jomas mācību priekšmetu stundās, bet arī valodu un mākslas jomas mācību priekšmetu stundās, varam teikt, ka ir izveidota ideju krātuve;
 • iespēja kopā mācīties un dalīties pieredzē atklāj mūsu pedagogu radošo potenciālu.

Skolotāju komentāri:

  Ir konkrēti piemēri, kā organizēt pētniecisko darbību stundās, daudz ideju, ko īstenošu nākamajā gadā.
 • Metodiskais paņēmiens “Pētījuma dizains” ļauj gan skolotājam, gan skolēniem saprast, kā veikt pētījumu. Pētījumu tiešām izstrādā skolēni, nevis skolotājam pašam viss jāizdomā, bet skolēni to pasīvi realizē.
 • Beidzot sapratu, ko nozīmē skolēna pētnieciskā darbība stundās.
Lektors Mihails Basmanovs skaidro, kas ir pētījuma dizains

4.att. Lektors Mihails Basmanovs skaidro, kas ir pētījuma dizains.

Valodu jomas grupa prezentē sava darba rezultātus

5.att. Valodu jomas grupa prezentē sava darba rezultātus.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore

Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Jekaterina Ļežaņina