Izglītība izaugsmei 2020

1. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2020”

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Efektīva savstarpējā stundu vērošana”

2019./2020.mācību gadā otro gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2020” aktivitātē „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs. Projekta mērķis: organizēt pedagogu sadarbību metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.

Pirmā projekta aktivitāte – pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Mārupes Valsts ģimnāzijā – notika 2019.gada 21.oktobrī, kur pedagogi iepazinās ar metodiskā darba struktūru Mārupes Valsts ģimnāzijā, par ko stāstīja direktores vietniece Anžela Sokolova, ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem, mainoties skolā metodiskā darba struktūrai (darbs metodiskajās grupās, savstarpējā stundu vērošana, vēroto stundu analīze). Seminārā piedalījās 30 pedagogi no Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Anžela Sokolova izstāstīja par pārmaiņu ieviešanas ceļu Mārupes Valsts ģimnāzijā. Pārsteidza tas fakts, ka īsti šis ceļš sākās pirms 9 gadiem. “Sapratu, cik liels darbs ir jāiegulda, lai būtu tāds rezultāts,” pēc semināra uzrakstīja viena Rīgas 86.vidusskolas skolotāja. Anžela Sokolova uzskatāmi parādīja, kā mainījās metodiskā darba struktūra un organizācija, kā mainījās savstarpējā stundu vērošanas prakse šo 9 gadu garumā.

Direktores vietniece stāstīja par skolas metodiskā darba modeļa pārveidi – skolas mērķi, darbu mazajās grupās, tematiskajām nodarbībām un regulārām sanāksmēm. Mūsu skolas pedagogi atzinuši, ka “bija patīkami apzināties, ka daudzas redzētās un dzirdētās lietas jau notiek mūsu skolā”. Piemēram, šogad mūsu skolas pedagogi arī strādā mazajās metodiskajās grupās, regulāri rāda atklātās stundas, fokusējoties uz noteikto tēmu, kā arī notiek tematiskās nodarbības un regulāras sanāksmes. Tas apliecina, ka mēs esam atvērti pārmaiņām.

Ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par darbu mazajās metodiskajās grupās, stāstīja par pārbaudes darbu veidošanu, piemēram, vienā darbā ir uzdevumi, kuri ir saistīti ar dažādiem mācību priekšmetiem, par pieejas skaidrošanu vecākiem, organizējot stundu, kur skolēnu lomā ir paši vecāki.

Pedagogu atziņas pēc semināra:
 • Pārbaudes darbi vairākos mācību priekšmetos.
 • Dažādas idejas, kas saistītas ar uzskates līdzekļiem, skolas un klašu telpu noformējumu.
 • Sadarbība, mērķtiecīga sadarbība, atbildot par klašu grupu, paralēli, piemēram, saplānot stundas nedēļai.
 • Stunda vecākiem, stunda pusdienām.
 • Kā strādāt komandā!
 • Kopā vadīt stundas.
 • Kopā plānot stundas.
 • Nepieciešams būt komandai, lai sasniegtu vēlamo.

Šīs idejas nepaliek tikai ideju līmenī, jo jau tika organizēta stunda latviešu valodā 10.klases vecākiem, decembrī notiks skolas diagnostikas darbi, kur vienā darbā būs apvienoti vairāki mācību priekšmeti, piemēram, latviešu valoda un vēsture, latviešu valoda un matemātika.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina.

2. Daļa

“Izglītība izaugsmei 2020”

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Efektīva savstarpējā stundu vērošana”

2019./2020.mācību gadā otro gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2020” aktivitātē „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs. Projekta mērķis: organizēt pedagogu sadarbību metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.

Otrā projekta aktivitātes pirmais posms – seminārs “Mācību stundas vērošana un to analīze” – notika 2019.gada 24.un 25.oktobrī, kur pedagogi uzzināja, kā veidot stundas transkriptu, kā sniegt atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus, kā arī modelēja stundas analizēs sarunu. Seminārā kopumā piedalījās 61 pedagogs no Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas.

Pedagogu domas pēc semināra:
 • Pēc semināra es sapratu, ka man vēl ir jāmācās. Dotības man ir, jauni standarti atbilst manam stundas redzējumam. Paldies!
 • Pareizāk analizēt kolēģu stundas, izvēlēties pareizo instrumentu stundas vērošanai.
 • Zinot stundas analīzes plānu, ir vieglāk plānot savas stundas.
 • Labvēlīga gaisotne, apspriežot stundu. Paldies par detalizētu stundas vērtēšanas plānu!
 • Iemācījos, kā korekti vadīt sarunu (secīgi uzklausīt, dot laiku skolotājam izvērtēt savu stundu, vienoties par ieteikumiem).
 • Pārdomāt jautājumu un ieteikumu formulējumu. Izvairīties no vārda “BET”!
 • Tagad es zinu, kas ir sarunas vadītājs, skaidri saprotu, kā analizēt stundu un kāpēc tam ir vajadzīgs tik daudz laika.

Visi skolas pedagogi strādā 4 metodiskajās grupās: 1.-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu un 10.- 12.klašu grupās. Katras lielās metodiskās grupas pedagogi dalās vairākās mazās grupās pa 3-4 cilvēkiem un tiekas reizi nedēļā otrdienās 1.stundas laikā. Tikšanās laikā parasti notiek dažādas aktivitātes, piemēram, pedagogi apspriež metodiskās idejas, vēro stundas vai notiek saruna par vēroto stundu. Šajā laikā skolēniem nav stundas, bet, ja pedagogs vēlas parādīt stundu, tad aicina klasi atnākt uz 1.stundu. Pēc nedēļas notiek vērotās stundas analīze, kur pedagogi vienojas par turpmāko darbu.

1.attēls. 10.-12.klašu metodiskās grupas sēde “Kā organizēt skolēnu sadarbību grupās”

Reizi mēnesi notiek visu metodisko grupu sēde, kur apspriež aktuālas problēmas.

2.attēls. Metodisko grupu sēde “I semestra darba rezultāti: veiksmes un izaicinājumi”

I semestrī kopumā notika 26 atklātās stundas, kur pedagogi praktiski parādīja izvēlētās prioritātes īstenošanas paņēmienus.

Ieguvumi:
 • tika izmēģināti jauni stundu organizēšanās un vadīšanas paņēmieni, ņemot vērā prasības, kādas šobrīd tiek izvirzītas stundai;
 • katrā apakšgrupā bija gan skolotāji ar pieredzi, gan jauni skolotāji, savstarpēja stundu vērošana ļāva labāk iepazīt kolēģus, izveidojas lietderīga sadarbība arī ikdienas darbā;
 • semestra laikā notikušajās sanāksmēs tika pārrunāti teorētiski jautājumi par darba individualizāciju un diferenciāciju, notika pieredzes apmaiņa dažādu metožu izmantošanā, stundu plānus veidojot;
 • protam ieraudzīt kolēģa darba stiprās puses un paslavēt (“Paslavē!”).
Grūtības:
 • grūti formulēt jautājumus un ieteikumus.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas 86.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Jekaterina Ļežaņina