Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

„Mūsu ziedošā skola – Tev, mīļa Latvija”

Projekta norises laiks

2018.gada aprīlis – novembris

Projekta norises vieta (adrese)

Ilūkstes iela 10, Rīga

Projekta apraksts

Mērķis:

Latvijas valsts simtgadei veltītu skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas pasākumu organizēšana un novadīšana.

Uzdevumi:

1. Pilsoniskās atbildības, patriotisma, mīlestības pret savu dzimteni Latviju, savu pilsētu Rīgu, savu skolu veidošana.

2. Veikt socioloģisko aptauju starp izglītojamiem, pedagogiem, skolas darbiniekiem, vecākiem, vietējiem iedzīvotājiem, lai noskaidrot priekšlikumus par skolas teritorijas un apkārtējo dzīvojamo māju teritoriju, lodžiju un balkonu labiekārtošanas iespējām.

3. Izstrādāt un īstenot skolas teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas plānu.

4. Veicināt komunikatīvās kultūras, saliedētības veidošanos nosprausto mērķu sasniegšanā.

5. Ekoloģiskās uzvedības iemaņu attīstīšana, cieņas pret Latvijas dabu audzināšana.

6. Piesaistīt izglītojamo, pedagogu, vecāku, vietējo iedzīvotāju uzmanību kultūras problēmām, garīgo vērtību apzināšanai.

Projekta realizācijas posmi:

1. Sagatavošanas – motivācija.

2. Projektēšanas – orientējošas darbības shēmas veidošana.

3. Praktiskais – projekta realizācija.

4. Analītiskas korekcijas – darbības starpposmu rezultātu analīze un izmaiņu veikšana.

5. Noslēdzošais – esošo un vēlamo rezultātu salīdzināšana, informācija par projekta realizāciju skolas mājas lapā.

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Ziedi, Latvija, tev pieder mūsu sirds”

Projekta norises laiks

2017.gada aprīlis – novembris

Projekta norises vieta (adrese)

Ilūkstes iela 10, Rīga

Projekta programmas un īstenoto aktivitāšu apraksts, rezultāti un secinājumi

Projekta mērķis bija Latvijas valsts simtgadei veltītu Rīgas 86.vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas pasākumu organizēšana un novadīšana.

Projekta īstenošanā piedalījās skolas darbinieki un izglītojamie.

Sagatavošanas un projektēšanas posmā tika veikta skolas teritorijas stāvokļa izpēte un analīze, izvēlēts teritorijas apzaļumošanas labākais projekts. Projekta praktiskā posmā bija organizēta skolas teritorijas sakopšanas talka, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – ziedu dobju veidošana, ziedu un krūmu stādīšana.

Analizējot projekta pasākumu aktivitātes, jāsecina, ka izvirzītais mērķis, kā arī sagaidāmie rezultāti tika sasniegti. Tika uzlabota skolas teritorijas estētiskā vide, kas bija radīta ar izglītojamo, pedagogu un vecāku iniciatīvu un darbu. Projekta īstenošanas laikā tika stiprināta piederības sajūta savai valstij, pilsētai, skolai, veicināta izglītojamo personības veidošanās, pilnveidotas izglītojamo sadarbības, organizatoriskās prasmes, sekmēta atbildības un piederības apziņas veidošanās, popularizēts skolas tēls.