2023./2024.mācību gadā Rīgas 86. vidusskolā mācās 663 skolēni:

 • pamatizglītības programma - 208;
 • pamatizglītības mazākumtautību programma - 400;
 • vispārējās vidējās izglītības programma – 55.

1.septembrī skolas gaitas uzsāka 77 pirmklasnieki.

Skolā strādā saliedēts pedagogu kolektīvs no 71 pedagoga. Pedagogi pastāvīgi pilnveido savu meistarību, bet skolēniem ir radītas iespējas labāk apgūt mācību vielu – skolā notiek papildu konsultācijas un fakultatīvās nodarbības. Skolā strādā atbalsta personāls – izglītība un skolu psihologs, sociālais pedagogs, skolotāji logopēdi, speciālais pedagogs, pedagoga palīgi, kuri vienmēr ir gatavi nākt palīgā gan skolēniem, gan vecākiem. Skolas vadības komandu veido direktore un direktores vietnieces izglītības jomā, administratīvi saimnieciskajā darbā. Skolā strādā 34 administratīvi saimnieciskie darbinieki, kas nodrošina atbalstu mācību procesam un skolas saimniecisko apkalpošanu.

Rīgas 86.vidusskolā skolēni var apgūt:

 • pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 • pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121);
 • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

Pateicoties mācību vides pilnveidei, IT izmantošanas iespējām, matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, latviešu valodas, angļu valodas, sākumskolas kabinetos un citu mācību priekšmetu stundās pedagogi sniedz rosinošus un daudzveidīgus mācību uzdevumus, bet skolēni atraktīvā veidā darbojas un pilnveido savas kompetences. Datorikas un programmēšanas stundas tiek novadītas nelielās grupās mūsdienīgi aprīkotās datorklasēs. Skolēniem ir iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm mūsdienīgi aprīkotā sporta laukumā un trīs sporta zālēs.

Skolā darbojas skolēnu padome, kas izpauž visu skolas izglītojamo intereses. Skolēnu padome plāno un organizē savu darbību, piedalās skolas dzīves jautājumu risināšanā, novada interesantus radošus pasākumus.

Skolā noris daudzveidīgs interešu izglītības darbs, mēs lepojamies ar radošo kolektīvu sniegumu un apbalvojumiem.

Tradicionālo skolas pasākumu norise piesaista lielu skolēnu, viņu vecāku, bijušo absolventu uzmanību un atbalstu.

Skola kopj un saglabā tradīcijas.

Mūsu tradicionālie pasākumi ir

 •  Zinību diena
 • Olimpiskā diena
 • Skolotāja dienai veltīti pasākumi
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Svinīgā uzņemšana pirmklasniekiem
 • Jauno vidusskolēnu iesvētīšanas pasākums
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Mārtiņdienas pasākumi
 • Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
 • Ziemassvētku koncerts un Jaungada pasākumi
 • Valentīna dienas pasākumi
 • Pasākumi “Meteņi”
 • Pasākumi “Atvadas no ziemas”
 • Lieldienu pasākumi
 • Lielā talka
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
 • Pasākumi, veltīti Mātes dienai
 • Pasākumi, veltīti Eiropas dienai
 • Pēdējā zvana svētki
 • Pasākums  veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
 • Skolas absolventu salidojums
 • Izlaidumu pasākumi
 • Mācību ekskursijas
 • Labdarības akcijas
 • Radošo darbu izstādes
 • Dzeju dienas
 • Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi
 • Sporta sacensības
 • Mācību priekšmetu nedēļas, dekādes

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu padome.

Skolēnu padome apvieno 5.-12. klašu pārstāvjus.

Izglītojamajiem ir iespēja:

 • izteikt savus priekšlikumus,
 • apspriest aktuālus skolas dzīves jautājumus,
 • piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā,
 • iesaistīties skolas iekšējās kārtības uzlabošanā.

Skolēnu padome piedalās skolas darba plānošanā, analizē un vērtē padarīto, kā arī tiekas ar skolas vadību.

Skolēnu padome organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, konkursus, sadraudzības pasākumus ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm.

 • 2016./2017. mācību gadā Skolēnu padome kopīgi ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas skolēniem iesaistījās projektā ,,Jautrā sestdiena”, kopīgi ar Rīgas 88.vidusskolas skolēnu padomi – projektā ,,Komunikācijas prasmes – priekšnoteikums veiksmīgai skolēnu pašpārvaldes darbībai”.
 • 2017./2018. mācību gadā notika sadarbības pasākums ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu ,,Četras Eiropas Zvaigznes”.
 • 2018./2019.mācību gadā notika sadarbības pasākums ar Rīgas Austrumu vidusskolu ,,Latvija tur, kur sapni. Es tur, kur Latvija”.
 • 2019./2020.mācību gadā notika sadarbība ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu projekta „Vācu iekšējās kultūras saikne” ietvaros un ar Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolu projekta “Draugu pulkā” ietvaros.

Tradicionālie pasākumi, kurus organizē Skolēnu padome:

 • svētku koncerti;
 • spēles;
 • labdarības akcijas;
 • tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;
 • pasākumi sākumskolas skolēniem;
 • citas aktivitātes.

Skolēnu padomes pārstāvji darbojas Skolas padomē.

Pedagogi atzinīgi novērtē Skolēnu padomes darbību. Tā veicina izglītojamo personības veidošanos, attīsta sadarbības prasmes, organizatoriskās prasmes, atbildību un sekmē piederības apziņas veidošanos.

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome.

Skolas padomes sastāvā ir:

 • skolas direktors,
 • 4 pedagogu pārstāvji,
 • 4 izglītojamo pārstāvji,
 • 29 izglītojamo vecāku pārstāvji.

Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus.

Skolas padomes sēdēs tiek risināti jautājumi, saistīti ar:

 • skolas attīstību,
 • darba plānošanu,
 • pašvērtējumu,
 • skolas darba uzlabošanu,
 • finanšu izlietojumu,
 • skolas rīkotajiem pasākumiem.