Atbalsta personāls

Rīgas 86.vidusskolas atbalsta personāla komisija

Skolas atbalsta personāls
Speciālists Vārds, Uzvārds Pieņemšanas laiki Kontakti
Izglītības un skolu psihologs Larisa Ābelīte Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta 26442217 r86vs@riga.lv303.kab.
Sociālais pedagogs Tatjana Čilikina Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta 22324147 r86vs@riga.lv 208.kab.
Skolotājs logopēds Galina Kuzina Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta 26845208 r86vs@riga.lv 318.kab.
Skolotājs logopēds un speciālais pedagogs Anželika Kovaļevska Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta 25912454 r86vs@riga.lv 321.kab.
Speciālais pedagogs Tatjana Kisļakova Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta 28477687 r86vs@riga.lv 309., 321. kab.
Medmāsa Ņina Lizoguba I-V 8:00 – 16:30 r86vs@riga.lv 122.kab.
Atbalsta personāla darbinieki savstarpēji sadarbojas skolēnu mācību, psiholoģisko un sociālo problēmu risināšanā un korekcijas darbā, ievērojot konfidencialitāti, kā arī organizē atbilstošus atbalsta pasākumus pārbaudes un mācību darbos.
Ar ko mēs atšķiramies no mācību priekšmetu skolotājiem?

Izglītības un skolu psihologs:

Psihologa ikdienas darbs iestādē tiek organizēts un norisinās atbilstoši izglītojamo aktuālajām vajadzībām un saskaņā ar iestādes prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem.

Viena no galvenajām izglītības psihologa prioritātēm ir saistīta tieši ar izglītojamo mācību un audzināšanas grūtību mazināšanu, t.i. Izglītības un skolu psihologs:

 • ir palīgs bērniem, vecākiem un pedagogiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas traucē mācību procesu;
 • piedāvā pedagogiem un vecākiem efektīvas metodes, kā risināt skolēna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstības īpatnības ietekmē mācību procesu;
 • novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību u.tml;
 • ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie citiem speciālistiem;
Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir sociālā rakstura problēmas mājās;
 • pastāv konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži kavē stundas;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Ko dara skolotājs logopēds?

Logopēds ir valodas un runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem. Reizēm vecāki paši pamana, ka bērna valoda ir neskaidra, un dodas taisnā ceļā pie logopēda. Bet nereti gadās, ka vecāki pat neiedomājas, ka viņa bērnam būtu vajadzīga logopēda palīdzība – viņi jau pieraduši pie bērna runas. Tad var palīdzēt skolotājs logopēds skolā.

Speciālā pedagoga palīdzība nepieciešama, ja izglītojamam konstatē:

 • Attīstības un mācīšanas grūtības;
 • Vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, pedagoģiskā ielaistību atsevišķos vai vairākos priekšmetos;
 • Vāju lasītprasmi, vāju rakstītprasme, vājas matemātiskās prasmes;
 • Izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
 • Nespēju pielāgoties dažādām un jaunajām situācijām;
 • Vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.

Vecāku attieksme būtiski ietekmē bērna attīstību un viņa izaugsmes iespējas. Tāpēc vecāku un speciālā skolotāja sadarbība ir pamats veiksmīgākai bērna iekļaušanai mācību procesā.

Skolas medmāsa:

Izglītības iestāžu medicīniskā māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Medmāsa sniedz pirmo palīdzību traumu gadījumos, kā arī konsultē veselību veicinošos un ietekmējošos jautājumos kompetences ietvaros!

Kopā cenšoties – varam