Uzņemšana 10.klasē

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā

Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai uzņemšanai valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi tiks organizēts 13. maijā.

Apvienotajā iestājpārbaudījumā piedalīsies šādās skolas:

  • Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
  • Rīgas Valsts 2. ģimnāzija;
  • Rīgas Valsts 3. ģimnāzija;
  • Rīgas Valsts vācu ģimnāzija;
  • Āgenskalna Valsts ģimnāzija;
  • Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija;
  • Rīgas Franču licejs.

Iestājpārbaudījums notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.03.2023. iekšējiem noteikumi Nr.9 (reģistrācijas Nr.DIKS-23-9-nts) “Kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai 10.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Iestājpārbaudījums būs kombinēts matemātikā un valodās (tekstpratība - latviešu valoda, angļu vai vācu valoda). Skolēni varēs izvēlēties kārtot abas iestājpārbaudījuma daļas vai kādu no tām. Skolas, ņemot vērā īstenotās izglītības programmas virzienus, var noteikt prasības uzņemšanai 10. klasē.

Iestājpārbaudījuma norise:
Matemātika - sākums plkst. 10.00, ilgums 2,5 stundas.
Valodas (tekstpratība - latviešu valoda, angļu vai vācu valoda) - sākums plkst. 13.00, ilgums 1,5 stundas.

Iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu skolēns varēs izvēlēties, reģistrējoties iestājpārbaudījumam.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiks no 23. aprīļa plkst. 9.00 līdz 8. maija plkst. 9.00.

Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti piecu darba dienu laikā tīmekļa vietnē www.izglītiba.riga.lv

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē vidusskolās

Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs (klātienes programmās) 2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

Skolas, komplektējot 10. klases, nosaka uzņemšanas kritēriju: iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) - ne zemākam par 35 procentiem.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas. Skolas, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi, izdos uzņemšanas noteikumus, nosakot uzņemšanas kritērijus un papildu prasības uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē.