Skolēnu padome

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu padome.

Skolēnu padome apvieno 5.-12. klašu pārstāvjus.

Izglītojamajiem ir iespēja:

 • izteikt savus priekšlikumus,
 • apspriest aktuālus skolas dzīves jautājumus,
 • piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā,
 • iesaistīties skolas iekšējās kārtības uzlabošanā.

Skolēnu padome piedalās skolas darba plānošanā, analizē un vērtē padarīto, kā arī tiekas ar skolas vadību.

Skolēnu padome organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, konkursus, sadraudzības pasākumus ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm.

 • 2016./2017. mācību gadā Skolēnu padome kopīgi ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas skolēniem iesaistījās projektā ,,Jautrā sestdiena”, kopīgi ar Rīgas 88.vidusskolas skolēnu padomi – projektā ,,Komunikācijas prasmes – priekšnoteikums veiksmīgai skolēnu pašpārvaldes darbībai”.
 • 2017./2018. mācību gadā notika sadarbības pasākums ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu ,,Četras Eiropas Zvaigznes”.
 • 2018./2019.mācību gadā notika sadarbības pasākums ar Rīgas Austrumu vidusskolu ,,Latvija tur, kur sapni. Es tur, kur Latvija”.
 • 2019./2020.mācību gadā notika sadarbība ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu projekta „Vācu iekšējās kultūras saikne” ietvaros un ar Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolu projekta “Draugu pulkā” ietvaros.

Tradicionālie pasākumi, kurus organizē Skolēnu padome:

 • svētku koncerti;
 • spēles;
 • labdarības akcijas;
 • tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;
 • pasākumi sākumskolas skolēniem;
 • citas aktivitātes.

Skolēnu padomes pārstāvji darbojas Skolas padomē.

Pedagogi atzinīgi novērtē Skolēnu padomes darbību. Tā veicina izglītojamo personības veidošanos, attīsta sadarbības prasmes, organizatoriskās prasmes, atbildību un sekmē piederības apziņas veidošanos.