Skolas padome

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome.

Skolas padomes sastāvā ir:

  • skolas direktors,
  • 4 pedagogu pārstāvji,
  • 4 izglītojamo pārstāvji,
  • 29 izglītojamo vecāku pārstāvji.

Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus.

Skolas padomes sēdēs tiek risināti jautājumi, saistīti ar:

  • skolas attīstību,
  • darba plānošanu,
  • pašvērtējumu,
  • skolas darba uzlabošanu,
  • finanšu izlietojumu,
  • skolas rīkotajiem pasākumiem.