Mūsu vērtības

Mērķtiecība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Izvirza sev augstus sasniedzamos mērķus, plāno veicamās darbības un aktīvi rīkojas, pielietojot mācīšanās stratēģijas, lai mērķus sasniegtu.
 • Apzinās savas stiprās puses un izmanto tās, lai paveiktu vairāk.
 • Labprāt dara un mēģina, nebaidās kļūdīties, mācās no savas un citu iegūtās pieredzes.
 • Domā pozitīvi un tic, ka viņam izdosies. Uz grūtībām raugās kā uz iespēju savai izaugsmei.
 • Ja ar saviem spēkiem netiek galā, pats meklē palīdzību.
 • Sniedz un gūst atgriezenisko saiti par padarīto.
 • Pēc izvirzīto mērķu sasniegšanas izvirza jaunus mērķus un neapstājas pie sasniegtā.
 • Patstāvīgi plāno savu profesionālo nākotni atbilstoši interesēm.
 • Savā rīcībā orientējas uz izaugsmi.
 • Izvirza sev augstus profesionālās darbības mērķus.
 • Skaidri zina, ko vēlas sasniegt un kādi būs snieguma kvalitātes kritēriji.
 • Ievāc datus, lai pārliecinātos, vai izvirzītos mērķus ir sasniedzis.
 • Regulāri mācās un veic savas darbības pašvērtējumu.
 • Sniedz un gūst atgriezenisko saiti no citiem par savu profesionālo darbību.
 • Interesējas par skolā un plašākā sabiedrībā notiekošo.
 • Proaktīvi risina problēmas un meklē palīdzību, ja pats nevar tās atrisināt.
 • Regulāri seko līdzi skolēna mācību sasniegumiem, un ir informēts par to, kā skolēnam veicas mācībās.
 • Palīdz skolēnam izvirzīt augstus, viņam piemērotus mācīšanās mērķus un demonstrē pārliecību, ka viņš var tos sasniegt.
 • Zina, kāpēc viņa bērns (skolēns) mācās tieši šajā skolā.
 • Iespēju robežās popularizē skolā īstenotās idejas un atbalsta pozitīva skolas tēla veidošanu vietējā sabiedrībā.

Sadarbība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Spēj izprast un vadīt savas emocijas.
 • Labprāt veido labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem.
 • Saskarsmē ar citiem ir atklāts un pieklājīgs.
 • Labprāt palīdz citiem, uzticas un rīkojas tā, lai citi varētu uz viņu paļauties.
 • Uzklausa citu cilvēku viedokli un respektē viedokļu dažādību.
 • Prot strādāt komandā.
 • Piedalās pasākumos skolā un ārpus tās.
 • Sadarbojas ar citiem arī tad, ja viedokļi nesakrīt. Ir svarīgi ne tikai izteikt savu personīgo viedokli, bet dzirdēt arī citus.
 • Konfliktus risina sarunu ceļā, uzklausot visas iesaistītās puses.
 • Veido profesionālās, labvēlīgas, uz savstarpējo sapratni un cieņu balstītas attiecības ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.
 • Uz skolēniem, vecākiem un kolēģiem raugās kā uz sadarbības partneriem.
 • Plāno savu darbu kopā ar kolēģiem, regulāri sazinās ar viņiem, informē par kopīgajām veiksmēm, piedāvā savu palīdzību, piedalās skolas darbības plānošanā un pašvērtēšanā.
 • Konfliktu situācijās risina sarunu ceļā, uzklausot visu iesaistīto pušu viedokli.
 • Uzklausa skolēnu un kolēģu viedokli par savu profesionālo sniegumu. Ieteikumus uzskata nevis kā apvainojumu, bet gan iespēju mācīties.
 • Piedalās skolas organizētajos vecāku pasākumos, piemēram, skolas un klašu vecāku sapulcēs.
 • Regulāri sazinās ar sava skolēna klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, lai kopīgi risinātu problēmas un atbalstītu sava skolēna mācīšanos.
 • Skolai sniedz savlaicīgu, godīgu un pamatotu atgriezenisko saiti par mācību procesu.
 • Savlaicīgi sazinās ar skolu un pedagogiem, ja konstatē, ka ir radusies problēma.
 • Veido labvēlīgas, uz savstarpējo sapratni un cieņu balstītas attiecības ar pedagogiem un skolas darbiniekiem un konfliktus risina dialoga ceļā.
 • Iespēju robežās atbalsta pedagogus pārmaiņu īstenošanas procesā.
 • Vajadzības gadījumā sazinās ar citu skolēnu vecākiem, lai kopīgi iesaistītos skolas dzīves veidošanā.

Atbildība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Pats izdara izvēli un uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām.
 • Iesāktos darbus paveic līdz galam.
 • Atbildību un rezultātus vispirms prasa no sevis un tikai pēc tam - no citiem.
 • Uzticētos pienākumus izpilda kvalitatīvi un norādītajā laikā.
 • Labprāt uzņemas jaunus pienākumus, izrāda iniciatīvu un atbalsta citus.
 • Pats risina problēmas un palīdz to darīt arī citiem.
 • Ja ar saviem spēkiem netiek galā ar problēmu, pats meklē palīdzību.
 • Piedalās un līdzdarbojas, nevis noskatās no malas.
 • Uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām, jo apzinās, ka tā ietekmē citus cilvēkus skolā un ārpus tās.
 • Savus pienākumus izpilda kvalitatīvi un norādītajā laikā.
 • Dara tik labi, cik vien tas ir iespējams attiecīgajos apstākļos.
 • Ierosina jaunas idejas pārmaiņām un pats iesaistās to īstenošanā.
 • Skaidri zina, kāda ir viņa loma un atbildība skolas kopīgo mērķu īstenošanā.
 • Uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām, jo apzinās, ka tā ietekmē citus cilvēkus skolā un ārpus tās.
 • Atsaucas skolas aicinājumam izteikt viedokli un piedalās skolas pasākumos, kuros ir svarīga vecāku klātbūtne.
 • Ir iepazinies ar skolas dokumentiem, piemēram, iekšējās kārtības noteikumiem, vērtēšanas kārtību u.c., ievēro tajos iekļautās normas.
 • Ja ir konstatējis neatbilstības mācību procesā, par to sarunājas ar pedagogiem un skolas vadību, un piedāvā savus risinājumus.