Par skolu

Rīgas 86. vidusskola

2023./2024.mācību gadā Rīgas 86. vidusskolā mācās 663 skolēni:

  • pamatizglītības programma - 208;
  • pamatizglītības mazākumtautību programma - 400;
  • vispārējās vidējās izglītības programma – 55.

1.septembrī skolas gaitas uzsāka 77 pirmklasnieki.

Skolā strādā saliedēts pedagogu kolektīvs no 71 pedagoga. Pedagogi pastāvīgi pilnveido savu meistarību, bet skolēniem ir radītas iespējas labāk apgūt mācību vielu – skolā notiek papildu konsultācijas un fakultatīvās nodarbības. Skolā strādā atbalsta personāls – izglītība un skolu psihologs, sociālais pedagogs, skolotāji logopēdi, speciālais pedagogs, pedagoga palīgi, kuri vienmēr ir gatavi nākt palīgā gan skolēniem, gan vecākiem. Skolas vadības komandu veido direktore un direktores vietnieces izglītības jomā, administratīvi saimnieciskajā darbā. Skolā strādā 34 administratīvi saimnieciskie darbinieki, kas nodrošina atbalstu mācību procesam un skolas saimniecisko apkalpošanu.

Rīgas 86.vidusskolā skolēni var apgūt:

  • pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121);
  • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

Pateicoties mācību vides pilnveidei, IT izmantošanas iespējām, matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, latviešu valodas, angļu valodas, sākumskolas kabinetos un citu mācību priekšmetu stundās pedagogi sniedz rosinošus un daudzveidīgus mācību uzdevumus, bet skolēni atraktīvā veidā darbojas un pilnveido savas kompetences. Datorikas un programmēšanas stundas tiek novadītas nelielās grupās mūsdienīgi aprīkotās datorklasēs. Skolēniem ir iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm mūsdienīgi aprīkotā sporta laukumā un trīs sporta zālēs.

Skolā darbojas skolēnu padome, kas izpauž visu skolas izglītojamo intereses. Skolēnu padome plāno un organizē savu darbību, piedalās skolas dzīves jautājumu risināšanā, novada interesantus radošus pasākumus.

Skolā noris daudzveidīgs interešu izglītības darbs, mēs lepojamies ar radošo kolektīvu sniegumu un apbalvojumiem.

Tradicionālo skolas pasākumu norise piesaista lielu skolēnu, viņu vecāku, bijušo absolventu uzmanību un atbalstu.