Uzņemšana vidusskolā

RĪGAS 86. VIDUSSKOLA

Ilūkstes iela 10, Rīga , LV-1082, 67247436, fakss 67136008, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

19.04.2022.
Nr.VS86-22-4-nts

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 86.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu un Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 86.vidusskolā (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – izglītības programma).

2. Skolas 10.klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;

2.2. vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

3. Šo iekšējo noteikumu 2. punkts nav attiecināms uz pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programmā Latvijā. Pretendentu var uzņemt Skolā, ja viņam ir pietiekami vērtējumi visos iepriekš iegūtās izglītības programmas mācību priekšmetos.

4. Skolas 11. un 12.klasē brīvajās vietās konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši Skolas iestājpārbaudījumu.

5. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.

II. Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai Skolas 10.klasē.

6. Lai iestātos 10.klasē, pretendentam jākārto iestājpārbaudījums, kuru Departaments rīko apvienotu visām Rīgas valstspilsētas vidējās izglītības iestādēm.

7. Iestājpārbaudījuma organizēšana un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Departamenta 2022.gada 1.aprīļa iekšējo noteikumu Nr. DIKS-22-12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteikto kārtību.

8. Iestājpārbaudījuma saturu, pieteikšanās termiņus, norises laikus, vērtēšanas kārtību un rezultātu paziņošanas kārtību nosaka Departamenta Iekšējie noteikumi.

9. Informācija par iestājpārbaudījuma organizāciju vismaz četras nedēļas iepriekš pirms iestājpārbaudījuma norises datuma tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē www.86rvs.lv.

10. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski Departamenta izveidotā tīmekļa vietnē, aizpildot izveidoto pieteikuma formu. Pieteikumam ir informatīvs raksturs. Pieteikšanās tiek uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises datuma, pieteikuma saite tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē www.86rvs.lv.

III. Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

11. Skolas 10.klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un, ja izglītojamo mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

11.1. vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;

11.2. vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

12. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo programmas, virziena izvēli un iegūto punktu skaitu iestājpārbaudījumā, proporcionāli vietu skaitam klasē.

13. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas dokumentu iesniegšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Skolas direktora noteiktajā termiņā.

14. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

IV. Iestājpārbaudījuma organizēšana izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām Skolas 11. un 12.klasē

15. Informācija par brīvajām vietām Skolas 11. un 12.klasē tiek publicēta Skolas tīmekļa vietnē www.86rvs.lv.

16. Iestājpārbaudījuma organizēšanai Skolas direktors izveido iestājpārbaudījuma komisiju, kura sagatavo iestājpārbaudījuma saturu, vērtēšanas kritērijus, organizē iestājpārbaudījuma norisi un vērtēšanu, izskata apelācijas par iestājpārbaudījuma rezultātiem, ja tāda iesniegtas.

17. Pretendentiem, viņu vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk-vecāki) ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu programmu un norises kārtību.

18. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek Skolas noteiktajā kārtībā.

19. Iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 5. darba dienā pēc iestājpārbaudījuma norises dienas.

20. Apelāciju par iestājpārbaudījuma vērtējuma pārskatīšanu pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) var iesniegt Skolas direktoram ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti pretendenta vecākiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

V. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 86.vidusskolas 19.04.2021. iekšējos noteikumus Nr.VS86-21-3-nts “Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 86.vidusskolā”.

Direktore
A.Dmitrijeva, 67247436

lejupielādēt pdf kopiju: Rīgas 86.vidusskolas iekšējie noteikumi “Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 86.vidusskolā”