skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

previous arrow
next arrow

Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija Mūsdienīga, izaugsmi atbalstoša, draudzīga vide, kur:

 • mācās mērķtiecīgi un atbildīgi izglītojamie, kuri prasmīgi veido attiecības ar citiem,
 • māca, mācoties kopā, saprotoši, radoši, inovatīvi uz kompetences pilnveidi vērsti pedagogi,
 • vērsti uz sadarbību ar izglītības iestādi, ieinteresēti un līdzatbildīgi vecāki.

Mūsu misija Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu daudzveidīgu
un kvalitatīvu mācīšanās pieredzi izglītojamiem un pedagogiem.

2022./2023.mācību gadā Rīgas 86. vidusskolā mācās 690 skolēni:

 • pamatizglītības mazākumtautību programma - 597;
 • vispārējās vidējās izglītības programma – 93.

1.septembrī skolas gaitas uzsāka 77 pirmklasnieki, bet 10.klasē turpina mācības 28 vidusskolēni. Skolā strādā saliedēts pedagogu kolektīvs no 70 pedagogiem. Pašreiz viņu darbā aktuālākais ir individuāla pieeja katram skolēnam. Pedagogi pastāvīgi pilnveido savu meistarību, bet skolēniem ir radītas iespējas labāk apgūt mācību vielu – skolā notiek papildu konsultācijas un fakultatīvās nodarbības. Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēdi, speciālie pedagogi, pedagoga palīgi, kuri vienmēr ir gatavi nākt palīgā gan skolēniem, gan vecākiem. Skolas vadības komandu veido direktore un direktores vietnieces izglītības jomā, administratīvi saimnieciskajā darbā. Skolā strādā 32 administratīvi saimnieciskie darbinieki, kas nodrošina atbalstu mācību procesam un skolas saimniecisko apkalpošanu.

Rīgas 86.vidusskolā skolēni var apgūt:

 • pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011121);
 • vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011).

ateicoties mācību vides pilnveidei, IT izmantošanas iespējām, matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, latviešu valodas, angļu valodas, sākumskolas kabinetos un citu mācību priekšmetu stundās pedagogi sniedz rosinošus un daudzveidīgus mācību uzdevumus, bet skolēni atraktīvā veidā darbojas un pilnveido savas kompetences. Datorikas un programmēšanas stundas tiek novadītas nelielās grupās mūsdienīgi aprīkotās datorklasēs. Skolēniem ir iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm mūsdienīgi aprīkotā sporta laukumā un trīs sporta zālēs. Pusdienu pārtraukumu, ja ir labvēlīgie laika apstākļi, skolēni un pedagogi pavada sporta un rotaļu laukumā.

Skolā darbojas skolēnu padome, kas izpauž visu skolas izglītojamo intereses. Skolēnu padome plāno un organizē savu darbību, piedalās skolas dzīves jautājumu risināšanā, novada interesantus radošus pasākumus.

Skolā noris daudzveidīgs interešu izglītības darbs, mēs lepojamies ar radošo kolektīvu sniegumu un apbalvojumiem.

Tradicionālo skolas pasākumu norise piesaista lielu skolēnu, viņu vecāku, bijušo absolventu uzmanību un atbalstu.

Skola kopj un saglabā tradīcijas.

Mūsu tradicionālie pasākumi ir

 •  Zinību diena
 • Olimpiskā diena
 • Skolotāja dienai veltīti pasākumi
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Svinīgā uzņemšana pirmklasniekiem
 • Jauno vidusskolēnu iesvētīšanas pasākums
 • Latviešu kultūras dienas skolā
 • Mārtiņdienas pasākumi
 • Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
 • Ziemassvētku koncerts un Jaungada pasākumi
 • Valentīna dienas pasākumi
 • Pasākumi “Meteņi”
 • Pasākumi “Atvadas no ziemas”
 • Lieldienu pasākumi
 • Lielā talka
 • Svinīgie pasākumi, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
 • Pasākumi, veltīti Mātes dienai
 • Pasākumi, veltīti Eiropas dienai
 • Pēdējā zvana svētki
 • Pasākums  veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
 • Skolas absolventu salidojums
 • Izlaidumu pasākumi
 • Mācību ekskursijas
 • Labdarības akcijas
 • Radošo darbu izstādes
 • Dzeju dienas
 • Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi
 • Sporta sacensības
 • Mācību priekšmetu nedēļas, dekādes

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu padome.

Skolēnu padome apvieno 5.-12. klašu pārstāvjus.

Izglītojamajiem ir iespēja:

 • izteikt savus priekšlikumus,
 • apspriest aktuālus skolas dzīves jautājumus,
 • piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā,
 • iesaistīties skolas iekšējās kārtības uzlabošanā.

Skolēnu padome piedalās skolas darba plānošanā, analizē un vērtē padarīto, kā arī tiekas ar skolas vadību.

Skolēnu padome organizē dažādus ārpusstundu pasākumus, konkursus, sadraudzības pasākumus ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm.

 • 2016./2017. mācību gadā Skolēnu padome kopīgi ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas skolēniem iesaistījās projektā ,,Jautrā sestdiena”, kopīgi ar Rīgas 88.vidusskolas skolēnu padomi – projektā ,,Komunikācijas prasmes – priekšnoteikums veiksmīgai skolēnu pašpārvaldes darbībai”.
 • 2017./2018. mācību gadā notika sadarbības pasākums ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu ,,Četras Eiropas Zvaigznes”.
 • 2018./2019.mācību gadā notika sadarbības pasākums ar Rīgas Austrumu vidusskolu ,,Latvija tur, kur sapni. Es tur, kur Latvija”.
 • 2019./2020.mācību gadā notika sadarbība ar J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu projekta „Vācu iekšējās kultūras saikne” ietvaros un ar Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolu projekta “Draugu pulkā” ietvaros.

Tradicionālie pasākumi, kurus organizē Skolēnu padome:

 • svētku koncerti;
 • spēles;
 • labdarības akcijas;
 • tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;
 • pasākumi sākumskolas skolēniem;
 • citas aktivitātes.

Skolēnu padomes pārstāvji darbojas Skolas padomē.

Pedagogi atzinīgi novērtē Skolēnu padomes darbību. Tā veicina izglītojamo personības veidošanos, attīsta sadarbības prasmes, organizatoriskās prasmes, atbildību un sekmē piederības apziņas veidošanos.

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome.

Skolas padomes sastāvā ir:

 • skolas direktors,
 • 4 pedagogu pārstāvji,
 • 4 izglītojamo pārstāvji,
 • 30 izglītojamo vecāku pārstāvji.

Skolas padomes vadītājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus.

Skolas padomes sēdēs tiek risināti jautājumi, saistīti ar:

 • skolas attīstību,
 • darba plānošanu,
 • pašvērtējumu,
 • skolas darba uzlabošanu,
 • finanšu izlietojumu,
 • skolas rīkotajiem pasākumiem.