skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

previous arrow
next arrow

Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija Mūsdienīga, izaugsmi atbalstoša, draudzīga vide, kur:

 • mācās mērķtiecīgi un atbildīgi izglītojamie, kuri prasmīgi veido attiecības ar citiem,
 • māca, mācoties kopā, saprotoši, radoši, inovatīvi uz kompetences pilnveidi vērsti pedagogi,
 • vērsti uz sadarbību ar izglītības iestādi, ieinteresēti un līdzatbildīgi vecāki.

Mūsu misija Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu daudzveidīgu
un kvalitatīvu mācīšanās pieredzi izglītojamiem un pedagogiem.

Skolēniem ir iespēja

 • piedalīties mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, zinātniskajās konferencēs, sporta sacensībās
 • iegūt iemaņas pētniecisko darbu izstrādē un apgūt prezentēšanas prasmi, attīstot radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas
 • strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgajos mācību kabinetos
 • piedalīties starpdisciplināros projektos
 • piedalīties ekskursijās uz muzejiem, uzņēmumiem, iepazīties ar dabas, vēstures un kultūras objektiem
 • darboties interešu izglītības programmās sporta, kultūrizglītības, valodu jomā, vizuālajā un lietišķajā, teātra mākslā
 • darboties Skolēnu padomē
 • sadarboties ar citu skolu skolēniem, izstrādājot kopīgus projektus