skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

skola-slider.jpg

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

_____________

_____________________

_________________________________________________________________

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde,
kas īsteno pamatizglītības mazākumtautību un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Rīgas 86.vidusskola ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

previous arrow
next arrow

Rīgas 86. vidusskola

Mūsu vīzija Mūsdienīga, izaugsmi atbalstoša, draudzīga vide, kur:

 • mācās mērķtiecīgi un atbildīgi izglītojamie, kuri prasmīgi veido attiecības ar citiem,
 • māca, mācoties kopā, saprotoši, radoši, inovatīvi uz kompetences pilnveidi vērsti pedagogi,
 • vērsti uz sadarbību ar izglītības iestādi, ieinteresēti un līdzatbildīgi vecāki.

Mūsu misija Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu daudzveidīgu
un kvalitatīvu mācīšanās pieredzi izglītojamiem un pedagogiem.

Mūsu vērtības

Mērķtiecība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Izvirza sev augstus sasniedzamos mērķus, plāno veicamās darbības un aktīvi rīkojas, pielietojot mācīšanās stratēģijas, lai mērķus sasniegtu.
 • Apzinās savas stiprās puses un izmanto tās, lai paveiktu vairāk.
 • Labprāt dara un mēģina, nebaidās kļūdīties, mācās no savas un citu iegūtās pieredzes.
 • Domā pozitīvi un tic, ka viņam izdosies. Uz grūtībām raugās kā uz iespēju savai izaugsmei.
 • Ja ar saviem spēkiem netiek galā, pats meklē palīdzību.
 • Sniedz un gūst atgriezenisko saiti par padarīto.
 • Pēc izvirzīto mērķu sasniegšanas izvirza jaunus mērķus un neapstājas pie sasniegtā.
 • Patstāvīgi plāno savu profesionālo nākotni atbilstoši interesēm.
 • Savā rīcībā orientējas uz izaugsmi.
 • Izvirza sev augstus profesionālās darbības mērķus.
 • Skaidri zina, ko vēlas sasniegt un kādi būs snieguma kvalitātes kritēriji.
 • Ievāc datus, lai pārliecinātos, vai izvirzītos mērķus ir sasniedzis.
 • Regulāri mācās un veic savas darbības pašvērtējumu.
 • Sniedz un gūst atgriezenisko saiti no citiem par savu profesionālo darbību.
 • Interesējas par skolā un plašākā sabiedrībā notiekošo.
 • Proaktīvi risina problēmas un meklē palīdzību, ja pats nevar tās atrisināt.
 • Regulāri seko līdzi skolēna mācību sasniegumiem, un ir informēts par to, kā skolēnam veicas mācībās.
 • Palīdz skolēnam izvirzīt augstus, viņam piemērotus mācīšanās mērķus un demonstrē pārliecību, ka viņš var tos sasniegt.
 • Zina, kāpēc viņa bērns (skolēns) mācās tieši šajā skolā.
 • Iespēju robežās popularizē skolā īstenotās idejas un atbalsta pozitīva skolas tēla veidošanu vietējā sabiedrībā.

Sadarbība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Spēj izprast un vadīt savas emocijas.
 • Labprāt veido labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem.
 • Saskarsmē ar citiem ir atklāts un pieklājīgs.
 • Labprāt palīdz citiem, uzticas un rīkojas tā, lai citi varētu uz viņu paļauties.
 • Uzklausa citu cilvēku viedokli un respektē viedokļu dažādību.
 • Prot strādāt komandā.
 • Piedalās pasākumos skolā un ārpus tās.
 • Sadarbojas ar citiem arī tad, ja viedokļi nesakrīt. Ir svarīgi ne tikai izteikt savu personīgo viedokli, bet dzirdēt arī citus.
 • Konfliktus risina sarunu ceļā, uzklausot visas iesaistītās puses.
 • Veido profesionālās, labvēlīgas, uz savstarpējo sapratni un cieņu balstītas attiecības ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.
 • Uz skolēniem, vecākiem un kolēģiem raugās kā uz sadarbības partneriem.
 • Plāno savu darbu kopā ar kolēģiem, regulāri sazinās ar viņiem, informē par kopīgajām veiksmēm, piedāvā savu palīdzību, piedalās skolas darbības plānošanā un pašvērtēšanā.
 • Konfliktu situācijās risina sarunu ceļā, uzklausot visu iesaistīto pušu viedokli.
 • Uzklausa skolēnu un kolēģu viedokli par savu profesionālo sniegumu. Ieteikumus uzskata nevis kā apvainojumu, bet gan iespēju mācīties.
 • Piedalās skolas organizētajos vecāku pasākumos, piemēram, skolas un klašu vecāku sapulcēs.
 • Regulāri sazinās ar sava skolēna klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, lai kopīgi risinātu problēmas un atbalstītu sava skolēna mācīšanos.
 • Skolai sniedz savlaicīgu, godīgu un pamatotu atgriezenisko saiti par mācību procesu.
 • Savlaicīgi sazinās ar skolu un pedagogiem, ja konstatē, ka ir radusies problēma.
 • Veido labvēlīgas, uz savstarpējo sapratni un cieņu balstītas attiecības ar pedagogiem un skolas darbiniekiem un konfliktus risina dialoga ceļā.
 • Iespēju robežās atbalsta pedagogus pārmaiņu īstenošanas procesā.
 • Vajadzības gadījumā sazinās ar citu skolēnu vecākiem, lai kopīgi iesaistītos skolas dzīves veidošanā.

Atbildība

Skolēni Pedagogi Vecāki
 • Pats izdara izvēli un uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām.
 • Iesāktos darbus paveic līdz galam.
 • Atbildību un rezultātus vispirms prasa no sevis un tikai pēc tam - no citiem.
 • Uzticētos pienākumus izpilda kvalitatīvi un norādītajā laikā.
 • Labprāt uzņemas jaunus pienākumus, izrāda iniciatīvu un atbalsta citus.
 • Pats risina problēmas un palīdz to darīt arī citiem.
 • Ja ar saviem spēkiem netiek galā ar problēmu, pats meklē palīdzību.
 • Piedalās un līdzdarbojas, nevis noskatās no malas.
 • Uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām, jo apzinās, ka tā ietekmē citus cilvēkus skolā un ārpus tās.
 • Savus pienākumus izpilda kvalitatīvi un norādītajā laikā.
 • Dara tik labi, cik vien tas ir iespējams attiecīgajos apstākļos.
 • Ierosina jaunas idejas pārmaiņām un pats iesaistās to īstenošanā.
 • Skaidri zina, kāda ir viņa loma un atbildība skolas kopīgo mērķu īstenošanā.
 • Uzņemas atbildību par savu lēmumu, rīcību un tās radītajām sekām, jo apzinās, ka tā ietekmē citus cilvēkus skolā un ārpus tās.
 • Atsaucas skolas aicinājumam izteikt viedokli un piedalās skolas pasākumos, kuros ir svarīga vecāku klātbūtne.
 • Ir iepazinies ar skolas dokumentiem, piemēram, iekšējās kārtības noteikumiem, vērtēšanas kārtību u.c., ievēro tajos iekļautās normas.
 • Ja ir konstatējis neatbilstības mācību procesā, par to sarunājas ar pedagogiem un skolas vadību, un piedāvā savus risinājumus.