Paziņojumi

Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.
1.1. „Rīgas 86.vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Ilūkstes ielā 10, Rīgā, LV-1082, ar kopējo platību 1 kv.m., (1) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto dzērienu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Iestādes apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgiem dzērieniem.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 85.08 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Pretendentam ir stabila reputācija šajā jomā un nav parādsaistību Rīgas pašvaldībai.
4.2. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.3. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 6.novembrim, plkst.12.00 , Rīgā, Ilūkstes ielā 10, LV-1082, 113. kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī

7. Papildus informācija:
7.1. Pa tālruni 67247436, lietvedības pārzine Žanna Mālniece

Rīgas 86.vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

 

Paziņojums.

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 10  (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 121 1508 001, nomas līgumu.

 30.11.2018. Rīgas 86.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ilūkstes ielā 10 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums0100 121 1508 001,  nomas līgumu ar SIA “ Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR bez PVN 123.60 mēnesī, ar termiņu līdz 30.11.2023.