Par skolu

Par skolu

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas 86.vidusskola atvēra savas durvis jaunā mikrorajona Pļavnieki skolēniem 1981.gada 1.septembrī.

Visus šos gadus tās audzēkņi saņem konkurētspējīgu izglītību.

2018./2019. mācību gadā skolas gaitas uzsāka 78 pirmklasnieki, bet 10-jās klasēs turpina mācības 22 vidusskolēni.

Skolā strādā saliedēts pedagogu kolektīvs, no 66 pedagogiem. Pašreiz viņu darbā aktuālākais ir  individuāla pieeja katram izglītojamajam. Pedagogi pastāvīgi pilnveido savu meistarību, bet bērniem ir radītas iespējas labāk apgūt mācību vielu – skolā notiek papildus konsultācijas un fakultatīvās nodarbības.

Pateicoties tehniskai pilnveidei, IT izmantošanas iespējām, matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, latviešu valodas, sākumskolas kabinetos un citu mācību priekšmetu stundās pedagogi sniedz rosinošus un daudzveidīgus mācību uzdevumus, bet izglītojamie atraktīvā veidā darbojas un pilnveido savas zināšanas. Informātikas stundas tiek novadītas nelielās grupās mūsdienīgi aprīkotā datorklasē.

Izglītības iestādē darbojas skolēnu padome, kas izpauž visu skolas izglītojamo intereses. Skolēnu padome plāno un organizē savu darbību, piedalās skolas dzīves jautājumu risināšanā, novada interesantus radošus pasākumus.

Mūsu skolā darbojas „vecāku trešdienu” prakse, kad ir iespēja satikties ar jebkuru skolas pedagogu un apspriest visas radušās sekmības vai uzvedības problēmas.

Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, kuri vienmēr ir gatavi nākt palīgā gan skolēniem, gan vecākiem.

Skolā noris daudzveidīgs interešu izglītības darbs, mēs lepojamies ar radošo kolektīvu sniegumu un apbalvojumiem.

Tradicionālo skolas pasākumu norise piesaista lielu izglītojamo, viņu vecāku, bijušo absolventu uzmanību un atbalstu.