Izglītības procesa organizēšana

RĪGAS 86.VIDUSSKOLA

Ilūkstes iela 10, Rīga, LV-1082, tālrunis 67247436, fakss 67136008, e-pasts r86vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

31.08.2020.                                                                                                           Nr.VS86-20-2-nts

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņa ar valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Vispārējās izglītības likuma  10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 86.vidusskola (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.
 • Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
 • Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

II. Izglītības procesa organizēšana

 • Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.
 • Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas modeļus:
  •  A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;
  •  B modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot no 40 līdz 60% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.
 • Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
 • Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem.
 • Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam divu nedēļu laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
 • Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

 1. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.
 1. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora noteiktajai rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
  1. Skola – Departaments;
  1. Skolas direktors – darbinieki;
  1. Skola – izglītojamie;
  1. Skola – Vecāki;
  1. Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors.
 1. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.
 1. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātās dienas grupām.
 1. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.
 1. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.86rvs.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.
 1. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu, tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.
 1. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.
DirektoreA.Dmitrijeva

Dmitrijeva 67247436

Pielikums

Rīgas 86.vidusskolasiekšējiem noteikumiem “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

Skolas komunikācijas rīcības shēma

 1. Skola – Departaments
 • Skolas direktors – darbinieki
 • Skola – izglītojamie
 • Skola – Vecāki
 • Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors
    Direktore    A.Dmitrijeva

Dmitrijeva 67247436