Izglītības procesa jautājumos

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība