Drošības jautājumos

Izglītojamo datu apstrādes kārtība Par drošību izglītības iestādes ēkā Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās Par elektrodrošību Par ugunsdrošību Rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību